ആകെ0ഉപ-ആകെ: USD $ 0.00

പരിഹാരം

 • High Power Laser System
 • ഡാറ്റ കേന്ദ്രം
 • FTTA 4G / 5G
 • Telecom Passive System
 • Broadcasting and CATV
 • Optic Fiber Cable Laying
 • ഹോം നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്
 • പരിഹാരം

  ലളിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്

  ചൈനീസ് സൗത്ത് ഏരിയ, പ്രശസ്ത സർവകലാശാല, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച 5 എസ്എംടി ഫാക്ടറിയുടെ ഓഹരി ഉടമകളാണ് ക്വാൽഫൈബർ നിക്ഷേപിച്ചത്. ക്വാൽഫൈബർ ഫാക്ടറിയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഒപ്റ്റിക്കൽ നിഷ്ക്രിയ ഘടകങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു.